Projekty badawcze


Badania serologiczne

Laboratorium Medyczne

Pamięć immunologiczna u osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 w wybranych grupach mieszkańców powiatu bialskiego


Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kamil Hozyasz, prof. ucz.

Wykonawcy: dr Renata Chlebowska, dr Karol Laskowski, dr Justyna Paszkiewicz, dr Dorota Plewik, dr Ewa Szymczak, dr Adam Szepeluk

Badania prowadzone są w Laboratorium Medycznym Centrum Badań nad Innowacjami z udziałem: dr hab. Małgorzata Tokarska - Rodak, dr Marta Zarębska, mgr Patrycja Teodorowicz

Czas realizacji projektu: 2021 - 2022


Celem badań jest ocena poziomu przeciwciał u osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w różnym czasie od podania drugiej dawki szczepionki i przechorowania, lub też nie, COVID-19 oraz skorelowanie odporności humoralnej i komórkowej  (test IGRA) z czynnikami demograficznymi. ogólnym stanem zdrowia, przebytymi chorobami i zabiegami mającymi wpływ na układ chłonny przewodu pokarmowego, nawykami pro- i antyzdrowotnymi, postawą wobec narzuconych przeciwepidemicznych nakazów i osobniczymi kompetencjami psychologicznymi.

Metodologia badań obejmuje: badania ankietowe, oznaczanie przeciwciał anty-SARS Cov-2 w klasie IgG w surowicy metodą ilościową ELISA, test interferonowy (IGRA) limfocytów T stymulowanych in vitro przy użyciu antygenu SI SARS-CoV-2, badania psychologiczne.

 

Badania serologiczne

Laboratorium Medyczne

Ocena statusu serologicznego osób z terenu woj. lubelskiego zajmujących się łowiectwem w odniesieniu do zakażeń krętkami Borreliella spp., wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) oraz wirusem Hepatitis E virus (HEV)


Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Tokarska - Rodak, prof. ucz.

Wykonawcy:dr Justyna Paszkiewicz

dr Marta Zarębska

mgr Patrycja Teodorowicz

dr Anna Pańczuk

Czas realizacji projektu: 2021 - 2023


Badania obejmują:
- badania ankietowe
- pobranie krwi
- badania serologiczne: I etap - testy ELISA - u wszystkich uczestników badania, II etap – test Western blot u osób z dodatnim lub wątpliwym wynikiem testu ELISA
- wydanie pełnowartościowego wyniku badań z zachowaniem zasad poufności i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

Poprawiony (wtorek, 21 czerwca 2022 07:30)

 

Badania mikrobiologiczne i molekularne

Laboratorium Medyczne

Analiza pokrewieństwa genetycznego szczepów Candida spp. występujących w mikrobiocie jamy ustnej osób zdrowych w warunkach równowagi fizjologicznej


Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Tokarska - Rodak

Wykonawcy: mgr Teodorowicz Patrycja

dr Marta Zarębska

dr Katarzyna Matuska

Czas realizacji projektu: 2020-2022


Celem badań jest:

- określenie częstości występowania w mikrobiocie jamy ustnej u osób zdrowych pojedynczych gatunków Candida oraz charakteru ich współkolonizacji Candida spp.

- określenie zależności między czynnikami deklarowanymi przez osoby biorące udział w badaniu (choroby przyzębia, próchnica zębów, palenie tytoniu)

- określenie wrażliwości wyizolowanych Candida spp. na leki przeciwgrzybicze

- analiza pokrewieństwa i wewnątrzkomórkowego zróżnicowania Candida spp. występujących w mikrobiocie jamy ustnej osób zdrowych w warunkach równowagi fizjologicznej

Metodyka projektu obejmuje analizy mikrobiologiczne: hodowla, rożnicowanie, określenie wrażliwości na leki przeciwgrzybicze oraz analizy molekularne: izolacje genomowego DNA, trawienie restrykcyjne, ligację, PCR MP, RFLP PCR, elektroforezę.

 

Badania molekularne

Laboratorium Medyczne

Badania molekularne w kierunku patogenów przenoszonych przez kleszcze

Kierownik projektu: prof. Marcin Weiner

Wykonawcy: dr hab. Małgorzata Tokarska-Rodak, prof. ucz.

dr Anna Pańczuk

mgr Patrycja Teodorowicz

Czas realizacji: 2020 - 2022


Celem badań realizowanych w ramach projektu jest określenie obecności B. burgdorferi s.l, Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii i Francisella tularensis z wykorzystaniem klasycznych metod biologii molekularnej: izolacja DNA, określenie jakości i czystości wyizolowanego materiału genetycznego, PCR oraz elektroforezę w kleszczach zebranych z rejonu północnej części województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bialskiego.


Poprawiony (poniedziałek, 20 czerwca 2022 11:52)

 

Badania mikrobiologiczne

Laboratorium Medyczne

Ocena poziomu zanieczyszczeń mykotoksynami orzechów włoskich pozyskanych z domowych gospodarstw indywidualnych z terenu województwa lubelskiego


Kierownik projektu: dr Justyna Paszkiewicz

Wykonawcy: dr hab. Małgorzata Tokarska - Rodak prof. ucz., dr Marta Zarębska, mgr Patrycja Teodorowicz

Czas realizacji projektu: 2020 - 2021


Celem badań jest oznaczenie stężenia wybranych mykotoksyn w orzechach włoskich, które są corocznie pozyskiwane i przechowywane w stanie suchym w indywidualnych gospodarstwach domowych. Mykotoksyny mogą mieć działanie immunosupresyjne, mutagenne, teratogenne i rakotwórcze w związku z tym świadomość społeczna co do jakości orzechów przeznaczonych do spożycia jest istotną kwestią w zakresie zdrowia publicznego.

 

Badania mikrobiologiczne z zastosowaniem AFM

Laboratorium Medyczne

Zastosowanie mikroskopu sił atomowych (AFM) w ocenie własności nanomechanicznych Candida spp.


Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Tokarska - Rodak, prof. ucz.

Wykonawcy: prof. Marcin Weiner, dr Katarzyna Matuska, dr Estera Michaluk, dr Marta Zarębska, mgr Patrycja Teodorowicz, dr Adam Szepeluk

Czas realizacji projektu: 2019 - 2021


Celem badań jest:

- opracowanie metodyki analizy własności nanomechanicznych komórek metodą w płynie z zastosowaniem AFM,

- ocena właściwości nanomechanicznych wybranych gatunków z rodzaju Candida spp. - szczepów wzorcowych i obecnych w mikroflorze jamy ustnej,

- ocena zależności poszczególnych parametrów komórkowych Candida spp. a wrażliwością drożdżaków na leki przeciwgrzybicze.

 

Badania molekularne

Laboratorium Medyczne

Obecność patogenów chorobotwórczych w kleszczach z terenu wschodniej Polski


Kierownik projektu: dr Anna Pańczuk

Wykonawcy: dr hab. Małgorzata Tokarska - Rodak, prof. ucz., dr Dorota Plewik, dr Ewa Pawłowicz

Badania prowadzone w Laboratorium Medycznym Centrum Badań nad Innowacjami z udziałem: dr Marty Zarębskiej, mgr Patrycji Teodorowicz

Czas realizacji projektu: 2017 - 2022


Celem badań jest:

1. Ocena częstości występowania krętków B.burgdorferi sensu lato oraz A. phagocytophilum w zebranych kleszczach oraz określenie występujących genogatunków.

2. Określenie zależności pomiędzy ilością zakażonych kleszczy a ich gatunkiem.

Metodyka obejmuje: klasyfikację kleszczy do gatunku, formy rozwojowej i płci, izolację materiału genetycznego, amplifikację materiału genetycznego w badanych próbkach metodą Real - Time PCR.